Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông tin Dân Chúa số 95

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông tin Dân Chúa số 95

Thông tin Dân Chúa số 95 giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới, chủ đề: Chuỗi mân côi - Truyền giáo.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top