Giáo xứ Chợ Quán: Bản Tin tháng 05/2010

Giáo xứ Chợ Quán: Bản Tin tháng 05/2010

Từ 10 năm nay, mỗi Chúa Nhật giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ giáo xứ. Giáo xứ Chợ Quán đã trung thành sử dụng phương tiện truyền thông này như một cách phổ biến Lời Chúa, liên kết giáo dân và loan báo Tin Mừng.

Ta sẽ thấy tất cả các hiệu quả tốt đẹp trên một cách cụ thể bằng cách click vào file gửi kèm để đọc Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán tháng 05.2010

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top