Nội san Lửa Mến tháng 07.2020

Nội san Lửa Mến tháng 07.2020

Nội san Lửa Mến tháng 07.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục    

- Quy chiếu về Chúa Giêsu

- Suy niệm Lời Chúa     

- Bồi dưỡng đức tin

- Tha thứ cho nhau

- Chuyến xe bão táp

- Lên đường

- Suy tư ngày kính thánh Magdala

- Được sai đi

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2020

Top