Nội san Lửa Mến tháng 07.2018

Nội san Lửa Mến tháng 07.2018

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Thánh Gioan Bt và Ơn sám hối
- Suy niệm Lời Chúa      
- Chân dung người tông đồ
- Trang Thanh niên
- Trang Thiếu nhi 
- Trang sức khỏe gia đình     
- Tin GĐPTTTCG GP Hải Phòng  
- Tin GĐPTTTCG GP Bùi Chu   
- Tin GĐPTTTCG GP Đà Lạt   
- Tin GĐPTTTCG GP Bà Rịa    
- Tin GĐPTTTCG GP Xuân Lộc  
- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn      
- Tân xứ đoàn Phú Xuân ra mắt  
- Tin GĐPTTTCG các giáo hạt TGP SG                     
- Xứ đoàn Hợp An, 60 năm thành lập                   
- Xứ đoàn Bùi Phát, 50 năm thành lập                 
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện                   

Top