Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 22-6-2020 đến ngày 28-6-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 22-6-2020 đến ngày 28-6-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 22-6-2020 đến ngày 28-6-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 22-6-2020 đến ngày 28-6-2020

 1. Ngày 22-6-2020: thứ Hai tuần 12 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 23-6-2020: thứ Ba tuần 12 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 24-6-2020: thứ Tư tuần 12 Thường niên - sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 25-6-2020: thứ Năm tuần 12 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 26-6-2020: thứ Sáu tuần 12 Thường niên
 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 27-6-2020: thứ Bảy tuần 12 Thường niên
 • Thánh lễ Bế giảng Học viện Mục vụ trưa 15g00 tại nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

 • Chúa nhật 13 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 27-6-2020: thứ Bảy tuần 12 Thường niên (lễ Chúa nhật)
 • Chúa nhật 13 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 28-6-2020: Chúa nhật 13 Thường niên (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 28-6-2020: Chúa nhật 13 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

Tại nhà thờ Tân Phước:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top