Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020
  1. Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Tư (ngày 06 & 07 & 08.04.2020)
  • Sáng 5:30 Thánh lễ (Nhà thờ Đức Bà)

Thứ Hai Tuần Thánh ngày 06.4.2020

Thứ Ba Tuần Thánh ngày 07.4.2020

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 08.4.2020

Thứ Hai Tuần Thánh ngày 06.4.2020

Thứ Ba Tuần Thánh ngày 07.4.2020

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 08.4.2020

  • Chiều 17:30 Thánh lễ (Nhà thờ Tân Phước)*

Thứ Hai Tuần Thánh ngày 06.4.2020

Thứ Ba Tuần Thánh ngày 07.4.2020 

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 08.4.2020

  • Tối 20:00 Chầu Thánh Thể - Lần Chuỗi

Thứ Hai Tuần Thánh ngày 06.4.2020

Thứ Ba Tuần Thánh ngày 07.4.2020

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 08.4.2020

  1. Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 09.04.2020)

  1. Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 10.04.2020)

  1. Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 11.04.2020)

  1. Chúa Nhật Phục Sinh (ngày 12.04.2020)
  • Sáng 05:30 (Nhà thờ Đức Bà)

Được trực tuyến tại kênh YouTube: Tổng Giáo phận Sài Gòn

*Tại kênh YouTube WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

**Tại kênh YouTube chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top