Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 01-6-2020 đến ngày 07-6-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 01-6-2020 đến ngày 07-6-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 01-6-2020 đến ngày 07-6-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 01-6-2020 đến ngày 07-6-2020

1. Ngày 01-6-2020: thứ Hai tuần 9 Thường niên

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Ngày 02-6-2020: thứ Ba tuần 9 Thường niên

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Ngày 03-6-2020: thứ Tư tuần 9 Thường niên

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

4. Ngày 04-6-2020: thứ Năm tuần 9 Thường niên

 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

5. Ngày 05-6-2020: thứ Sáu tuần 9 Thường niên

 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

6. Ngày 06-6-2020: thứ Bảy tuần 9 Thường niên (lễ Chúa nhật)

 • Lễ Chúa Ba Ngôi chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

7. Ngày 07-6-2020: Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

 • Lễ Rửa tội và Thêm Sức Tân tòng sáng 7g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

8. Ngày 07-6-2020: Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi (lễ thiếu nhi)

 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

9. Ngày 07-6-2020: Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

Tại nhà thờ Tân Phước:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top