TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 04 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 04 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 04 năm 2023
  • Từ ngày 1-4-2023 đến ngày 7-4-2023
1-4-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật Lễ Lá năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2-4-2023

Chúa nhật Lễ Lá năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

3-4-2023

Thứ Hai tuần thánh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

4-4-2023

Thứ Ba tuần thánh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

5-4-2023

Thứ Tư tuần thánh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

6-4-2023

Lễ truyền dầu
lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thánh lễ Tiệc Ly
lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thánh lễ Tiệc Ly
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Thánh Thể
lúc 21:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

7-4-2023

16:00 Chặng đàng thánh giá
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa
lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

8-4-2023

Canh thức Vượt qua
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20:00 Canh thức Vượt qua
21:00 Lễ Vọng Phục sinh
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 9-4-2023 đến ngày 14-4-2023
9-4-2023

Chúa nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

10-4-2023

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

11-4-2023

Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

12-4-2023

Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

13-4-2023

Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

14-4-2023

Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

  • Từ ngày 15-4-2023 đến ngày 21-4-2023
15-4-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 2 Phục sinh
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

16-4-2023

Chúa nhật 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

17-4-2023

Thứ Hai tuần 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

18-4-2023

Thứ Ba tuần 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

19-4-2023

Thứ Tư tuần 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20-4-2023

Thứ Năm tuần 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

21-4-2023

Thứ Sáu tuần 2 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 22-4-2023 đến ngày 28-4-2023
22-4-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 3 Phục sinh năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

23-4-2023

Chúa nhật 3 Phục sinh năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

24-4-2023

Thứ Hai tuần 3 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

25-4-2023

Thánh Marcô, tác giả sách Tin mừng (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

26-4-2023

Thứ Tư tuần 3 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

27-4-2023

Thứ Năm tuần 3 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

28-4-2023

Thứ Sáu tuần 3 Phục sinh
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 29-4-2023 đến ngày 30-4-2023
29-4-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 4 Phục sinh năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

30-4-2023

Chúa nhật 4 Phục sinh năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top