Nội san Lửa Mến tháng 10.2018

Nội san Lửa Mến tháng 10.2018

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục
- Sám hối                                                                           
- Suy niệm Lời Chúa                                                     
- Bồi dưỡng đức tin       
- Ch/tr tập huấn GĐPTTTCG Việt Nam       
- Giữ gìn hạnh phúc gia đình   
- Chuỗi Mân côi trong giờ kinh đền tạ         
- Hành trình đức tin…   
- Trang Thanh niên                                                       
- Trang Thiếu nhi                                                           
- Trang sức khỏe gia đình                                           
- Tin GĐPTTTCG GP Bùi Chu                                   
- Tin GĐPTTTCG GP Hải Phòng                                 
- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                                     
- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội
- Hiệp ý cầu nguyện                                                      

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top