Nội san Lửa Mến tháng 06.2018

Nội san Lửa Mến tháng 06.2018

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Những người giúp tôi sống đức tin
- Suy niệm Lời Chúa
- Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu...  
- Bồi dưỡng đức tin
- Tin Mừng thật   
- Suy tư Mục vụ gia đình
- Gia đình yêu thương
- Bệnh thành kiến                      
- Trang Thanh niên       
- Trang Thiếu nhi
- Trang sức khỏe gia đình       
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi       
- Tin GĐPTTTCG TGP TPHCM
- Trang ân nhân; Bác ái – Xã Hội       
- Hiệp ý cầu nguyện           

Top