Học hỏi Phúc âm: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Học hỏi Phúc âm: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Học hỏi Phúc âm: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

CHÚA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Lc 2, 16-21

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Học hỏi:
1. Đọc Lc 2, 8-15. Thiên sứ có bảo những người chăn chiên đi Bê-lem để gặp Đấng Cứu độ, Đấng Ki-tô không? Tại sao họ lại đi? Thiên sứ có dẫn đường cho họ đi không?
2. Đọc Lc 2, 12.16. Nhờ dấu hiệu nào mà họ nhận ra Đấng Cứu độ? Theo bạn, dấu hiệu này có gì khác thường không? Các người chăn chiên có đặt vấn đề về dấu hiệu khác thường này không?
3. Máng cỏ là vật dụng để làm gì? Đọc Isaia 1, 3. Máng cỏ thường được đặt ở đâu?
4. Tại sao Hài nhi Giêsu lại nằm trong máng cỏ? Đọc Lc 2, 7 và Mc 14, 14 (katalyma). Bạn có biết ngôi nhà của người Do-thái thời Đức Giêsu thường gồm mấy phòng không? Hài nhi Giêsu ở phòng nào?
5. Đọc Lc 2, 17-18. Những người chăn chiên đã kể chuyện gì cho Bà Maria, Ông Giuse và những người khác nghe? Đâu là phản ứng chung của mọi người nghe? Tại sao họ phản ứng như vậy?
6. Đọc Lc 2, 19. Phản ứng của Đức Maria có giống với mọi người không? Đức Mẹ có hiểu những gì các người chăn chiên kể lại không? Mẹ đã làm gì? Bạn học được điều gì từ thái độ của Đức Maria?
7. Đọc Lc 2, 8-20. Bạn thích những người chăn chiên ở điểm nào? Bạn học được nơi họ điều gì?
8. Đọc Lc 2, 21 và Sáng thế 17, 9-14. Hài nhi Giêsu được chịu phép cắt bì sau khi sinh 8 ngày, nghi thức đó có ý nghĩa gì?
9. Hài nhi được đặt tên là Giêsu. Ai là người đặt tên này cho Hài nhi? Đọc Lc 1, 31; Lc 2, 21; Mt 1, 21.25.
10. Tại sao chúng ta gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Mater Dei)? Đọc Lc 1, 43.46 và Lc 1, 47; 2, 11.

 

Top