Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên năm B

(Ga 6,51-58)

Lời Chúa: 

51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".

Học hỏi:

1.  Đọc Ga 6,35-51. Đức Giêsu nói "Chính tôi là bánh..." ở những câu nào? Hai lối nói: “bánh hằng sống” (Ga 6,51) và “bánh trường sinh” (Ga 6,35.48) có nghĩa khác nhau không? Đọc thêm Ga 4,10; 6,57; 8,12.

2.  Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là gì? Câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giêsu không? Cái chết này đem lại điều gì? cho ai?

3.  Tìm những động từ “tin” và “đến với” trong Ga 6,35-47? Tìm những động từ “ăn” và cụm từ “ăn thịt và uống máu” trong Ga 6,52-58?  Từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu?

4.  Đọc Ga 6, 51-52. Cho biết phản ứng của "người Do-thái" đối với câu nói của Đức Giêsu? Họ hiểu câu Ga 6,51 như thế nào?

5.  Đọc Ga 6,53-54. Qua hai câu này Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

6.  Đọc Ga 6,56. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể? Cụm từ “ở lại trong” nhắc ta nhớ đến câu nào khác của Gioan? Đọc Ga 14,10; 15,4-10.

7. Đọc Ga 6,57. Trong câu này, Đức Giêsu muốn cho thấy nét đặc biệt gì của bí tích Thánh Thể?

8. Ga 6,51-56 nói nhiều đến “ăn thịt và uống máu” của Đức Giêsu. Bí tích Thánh Thể có gắn liền với cái chết trên thập giá của Đức Giêsu không? Đọc Ga 1,14; 19,34.

CÂU HỎI SUY NIỆM: Bạn có coi việc rước lễ là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu không? Bạn có thấy mình được thêm sức mạnh để chu toàn bổn phận hàng ngày, nhờ rước Chúa thường xuyên không? Bạn có dành giờ để tâm sự với Chúa sau khi rước lễ không?

PHẦN TRẢ LỜI

  1. Đức Giêsu nói câu “Chính tôi là bánh…” nhiều lần. “Chính tôi là bánh đem lại sự sống” (Ga 6,35.48), “Chính tôi là bánh xuống từ trời” (Ga 6,41). “Chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51). Bánh hằng sống là bánh có sự sống nơi chính mình (the living bread). Còn “bánh đem lại sự sống” là bánh trường sinh, bánh ban sự sống cho nhân loại (the bread of life). Ở Ga 4,10 ta gặp lối nói “nước hằng sống” (living water) giống với lối nói “bánh hằng sống.” Ở Ga 8,12 có lối nói “ánh sáng đem lại sự sống” giống với lối nói “bánh đem lại sự sống.” Còn ở Ga 6,57 ta gặp lối nói đặc biệt: “Chúa Cha hằng sống” (living Father), lối nói này chỉ xuất hiện một lần ở đây trong Tân Ước.
  2. Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là lời khẳng định của Đức Giêsu: “Bánh tôi sẽ ban là thịt của tôi cho sự sống của thế gian.” Đây là lần đầu tiên Đức Giêsu nói rằng Bánh mà Ngài sẽ ban là thịt của Ngài.  Câu này nói một cách rõ ràng hơn các câu trước về bí tích Thánh Thể. Khi cuốn Tin Mừng này được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, bí tích Thánh Thể đã được cử hành trong cộng đoàn tín hữu từ lâu rồi. Trong bí tích này, khi cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu được lặp lại, bánh đã trở nên thịt (hay “mình”) của Ngài.

Câu này cũng ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu, bởi lẽ qua cái chết, Đức Giêsu cho đi chính thịt của Ngài, nghĩa là cho đi chính con người của Ngài. Cái chết này sẽ đem lại sự sống đời đời cho cả thế gian đang cần ơn cứu độ. Phép lạ manna hay bánh hóa nhiều chỉ đem lại sự sống thân xác cho một số người, trong khoảng thời gian ngắn.

  1. Trong Ga 6,35-47, có hai cụm từ xuất hiện nhiều lần: ‘tin vào tôi’ (Ga 6,35.40; xem thêm Ga 6,36.47), và ‘đến với tôi’ (Ga 6,35.37.44.45). Trong Ga 6,51-58, ta không thấy hai cụm từ ấy nữa, nhưng lại thấy xuất hiện nhiều lần động từ ‘ăn’ (Ga 6, 51.52.57.58), và cụm từ ‘ăn thịt tôi và uống máu tôi’ (Ga 6,53.54.56). Như thế, để có được sự sống đời đời, chúng ta cần đến với Đức Giêsu, tin vào Ngài và lãnh nhận thịt máu Ngài trong bí tích Thánh Thể.
  2. Trước đây người Do-thái đã xầm xì khi nghe Đức Giêsu nói mình là bánh xuống từ trời (Ga 6,41). Bây giờ họ tranh cãi sôi nổi với nhau khi nghe Đức Giêsu nói về việc Ngài sẽ ban tặng thịt của mình cho họ ăn (Ga 6,51). Hẳn người Do-thái đã hiểu theo câu này nghĩa đen, nên họ có phản ứng không tin (Ga 6,52). Họ cũng có phản ứng hiểu lầm giống như những người khác trước đây (Ga 2,19-20; 3,3-4; 4,14-15.31-34). Thật ra câu nói trên phải được hiểu trong bối cảnh của bí tích Thánh Thể, vì ở đây bánh thực sự trở nên thịt của Đức Giêsu (Ga 6,55).
  3. Qua Ga 6,53-54, Đức Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “ăn thịt và uống máu” của Ngài trong bí tích Thánh Thể. Khi lãnh nhận thịt và máu Chúa, chúng ta mới có được sự sống nơi mình (c.53): sự sống đời đời bắt đầu ngay ở đời này, và sự sống lại ở đời sau (Ga 6,54).
  4. Ga 6,56 cho thấy việc lãnh nhận thịt và máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể đem lại một sự kết hiệp hai chiều: Chúa Giêsu ở lại trong tôi và tôi ở lại trong Ngài. Cụm từ ‘ở lại trong’ là cụm từ đặc biệt trong Tin Mừng Gioan. Nó diễn tả việc Chúa Giêsu gắn bó thiết thân, bền vững và sâu xa với các môn đệ, như cây nho và cành nho ở lại trong nhau (Ga 15,4-10).  Tin Mừng này cũng nói Chúa Cha ở lại trong Đức Giêsu (Ga 14,10), và Thần Khí ở lại trên Đức Giêsu (Ga 1,32-33). 
  5. Gioan 6,57  cho ta thấy một hiệu quả đặc biệt của việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, đó là chúng ta được sống “nhờ” (dia) Chúa Giêsu, sống bằng sự sống của Ngài. Mà Chúa Giêsu lại sống “nhờ” Chúa Cha, nên có thể nói, chúng ta được sống nhờ chính sự sống thần linh của Chúa Cha.
  6. Chúng ta tin Đức Giêsu là “Ngôi Lời đã trở thành thịt” (Ga 1,18), nghĩa đã làm người có xác thịt như ta. Trên thập giá, khi người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, “lập tức máu và nước chảy ra” (Ga 19,34). Đức Giêsu thật sự có máu, có thịt như ta. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta thịt và máu của Ngài. Khi tham dự bí tích Thánh Thể, chúng ta được ăn thịt và uống máu Chúa dưới hình bánh rượu, qua đó chúng ta tham dự vào cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, để được sống nhờ Ngài ngay bây giờ và được sống lại trong ngày sau hết (Ga 6,54.57).

Top