Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Mt 24, 37-44

1. Trong Phúc âm Mát-thêu, có mấy Bài Giảng dài của Đức Giêsu? Đọc Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25.

2. Đọc các dụ ngôn trong Mt 24, 37 - 25, 46. Có bao nhiêu dụ ngôn trong phần này? Các dụ ngôn này có điểm chung nào?

3. Đọc Mt 24, 29-44. Tìm những câu Đức Giêsu nói về việc Ngài sẽ đến trong vinh quang vào ngày tận thế.

4. Đức Giêsu có biết khi nào là ngày tận thế không? Đọc Mt 24, 36. Chúng ta có biết ngày Chúa quang lâm không? Đọc Mt 24, 42.                                                       

5. Đọc Mt 24, 3.27.37.39. Phúc âm Mát-thêu là Phúc âm duy nhất dùng từ quang lâm (parousia). Quang lâm nghĩa là gì? Quang lâm của Đức Giêsu giống và khác với quang lâm của một vị vua như thế nào?

6. Đọc Mt 24, 38-39. Quang lâm của Đức Giêsu giống trận lụt thời ông Noe ở điểm nào? Những người dưới thời ông Noe đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt? Đọc Sáng thế 6, 5.11-12.

7. Những người được Đức Giêsu nói đến trong thời ông Noe (Mt 24, 38) và những người được Ngài nói đến trong Mt 24, 40-41 có điểm nào giống nhau? Nên hiểu Mt 24, 40-41 là được đem đi hay bị đem đi? bị bỏ lại hay được bỏ lại?

8. Theo Đức Giêsu, canh thức nghĩa là làm gì? Đọc Mt 24, 45 - 25, 46.

9. Hãy tóm cả bài Phúc âm này trong một câu ngắn.
10. Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Phúc âm này vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng?

Top