Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-9-2022 đến 7-10-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-9-2022 đến 7-10-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 3-9-2022 đến 7-10-2022
  • Từ ngày 3-9-2022 đến ngày 9-9-2022: tuần 23 mùa Thường niên

📌 Ngày 3-9-2022: Chúa nhật 23 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 4-9-2022: Chúa nhật 23 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-9-2022: Thứ Hai tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-9-2022: Thứ Ba tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 7-9-2022: Thứ Tư tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 8-9-2022: Thứ Năm tuần 27 mùa Thường niên - Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 9-9-2022: Thứ Sáu tuần 27 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 10-9-2022 đến ngày 16-9-2022: tuần 24 mùa Thường niên

📌 Ngày 10-9-2022: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 11-9-2022: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 12-9-2022: Thứ Hai tuần 24 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 13-9-2022: Thứ Ba tuần 24 mùa Thường niên - Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 14-9-2022: Suy tôn Thánh Giá (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 15-9-2022: Đức Mẹ Sầu Bi (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 16-9-2022: Thứ Sáu tuần 24 mùa Thường niên - Thánh Corneliô, Giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, Giám mục, tử đạo (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 17-9-2022 đến ngày 19-8-2022: tuần 25 mùa Thường niên

📌 Ngày 17-9-2022: Chúa nhật 25 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 18-9-2022: Chúa nhật 25 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 19-9-2022: Thứ Hai tuần 25 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 20-9-2022: Thứ Ba tuần 25 mùa Thường niên - thánh Anrê Kim Têgon, linh mục, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-9-2022: Thánh Mátthêô, Tông đồ, tác giả sách Tin mừng (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-9-2022: Thứ Năm tuần 25 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 23-9-2022: Thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên - thánh Piô Petrelcina (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 24-9-2022 đến ngày 30-9-2022: tuần 26 mùa Thường niên

📌 Ngày 24-9-2022: Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 25-9-2022: Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 26-9-2022: Thứ Hai tuần 26 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 27-9-2022: Thứ Ba tuần 26 mùa Thường niên - thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 28-9-2022: Thứ Tư tuần 26 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:15 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 29-9-2022: Các tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 30-9-2022: Thứ Sáu tuần 26 mùa Thường niên - thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 1-10-2022 đến ngày 7-10-2022: tuần 27 mùa Thường niên

📌 Ngày 1-10-2022: Chúa nhật 27 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 2-10-2022: Chúa nhật 27 mùa Thường niên năm C- Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 3-10-2022: Thứ Hai tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 4-10-2022: Thứ Ba tuần 27 mùa Thường niên - thánh Phanxicô Assisi (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-10-2022: Thứ Tư tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-10-2022: Thứ Năm tuần 27 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 7-10-2022: Đức Mẹ Mân Côi (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top