Maria, Nữ Vương Truyền Giáo

Maria, Nữ Vương Truyền Giáo

Trong Tông thư Mục vụ "Thiên Niên Kỷ thứ Ba tới" (TMA), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập đến Nguyên lý hành động của công cuộc Truyền giáo Mới:

"Ngay giữa thời đại của chúng ta, Chúa Thánh Linh vẫn là nguyên lý hành động của công cuộc Truyền Giáo mới... Đức Maria, Đấng thụ thai Ngôi Lời do quyền năng của Chúa Thánh Linh, và từ đó, suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã tự tình để Chúa Thánh Linh hướng dẫn... Mẹ đã trở nên như một Mẫu Gương chói ngời Đức Cậy, cho những ai tự tin vào những Lời Chúa hứa bằng cả tâm hồn" (TMA, 45,48).

Liên kết giữa những lời nhắn nhủ của vị Cha chung Giáo Hội, chúng tôi xin được góp phần trình bày đề tài: Chúa Thánh Linh và Đức Maria, Nguyên Lý Hành Động Của Cuộc Truyền Giáo Mới.

Xin được khai thác và áp dụng đề tài qua ba điểm:

1. Bản tính Truyền Giáo của Giáo Hội.

Qua Sắc lệnh Ad Gentes - Truyền Giáo: "Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng Truyền giáo của Chúa Con và Chúa Thánh Linh theo Ý Định của Thiên Chúa Cha" (AG, 2; LG, 2).

Nói cách khác, bản tính Truyền Giáo của Giáo Hội bắt đầu từ mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, trong đó, Đức Maria được Chúa Ba Ngôi chọn và ban một Sứ vụ hết sức quan trọng và cao cả trong công cuộc Truyền Giáo: - là Nữ Tử rất ưu ái của Thiên Chúa để chu trọn Ý Muốn Truyền Giáo của Cha (Lc 1:28); - là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng Hợp Công với sứ mạng Truyền Giáo của Con, Chúa Giêsu Kitô (Jn 2:1; Act 1:14); và - là Bạn rất thanh sạch và trung tín của Chúa Thánh Linh trong sứ mạng Truyền Giáo của Ngài (Lk 1:26-38).

2. Nguyên lý Truyền giáo Mới

Sắc lệnh Truyền giáo đã công bố điều mà Đức Gioan Phaolô II đã dùng làm Tiêu chuẩn cho Năm thứ II, Năm Chúa Thánh Linh, dọn mừng Đại Ngọc Khánh 2000 năm Ơn Cứu độ: chúng ta cần thiết tìm ra "điều quan trọng và cảm nghiệm mới về Chúa Thánh Linh như Đấng thiết lập Triều đại Thiên Chúa giữa dòng lịch sử" (TMA, 45).

Chính vì thế, trong Thông Điệp về "Chúa Thánh Linh là Chúa và là Đấng ban sự sống - Dominum et Vivificantem", 28-5-1986, Đức Gioan Phaolô II, đã trình bày một Nguyên lý hành động của công cuộc "truyền giáo mới," ở tại luôn liên kết công cuộc Truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô song ba với Chúa Thánh Linh và với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và là Bạn của Chúa Thánh Linh.

Thật vậy, đọc và phân tách Thông Điệp Truyền Giáo, chúng ta thấy Đức Thánh Cha trình bày "Nguyên lý song ba" này rất rõ:

- Trong lời tuyên xưng tuyệt diệu về Thiên Chúa là Cha, Chúa Kitô là Con "đồng bản tính". Người Con mà "vì chúng ta và để cứu độ chúng ta" đã làm người "bởi phép Chúa Thánh Linh mà Người nhập thể sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria" (DV, 21)

- Vừa khi mang thai Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria đã là "Vị Truyền Giáo đầu tiên", Mẹ đã nghe theo Chúa Thánh Linh, Bạn Trăm Năm trung thành luôn ở bên Mẹ, ở trong Mẹ, thúc đẩy và hướng dẫn, mang Chúa Giêsu đến cho gia đình ông Giacaria và bà Êlizabeth. Kết quả cuộc truyền giáo đầu tiên của "Mẹ Truyền Giáo" là làm cho cả gia đình bà Êlizabeth được Chúa Giêsu-Bào-Thai ban tràn đầy Thánh Linh của Ngài, và họ được diễm phúc là gia đình đầu tiên tin nhận Đức Maria là "Mẹ Thiên Chúa" (x. Lk 1:43-80).

- Có Thánh Linh ngự trên cụ Simêon, nên cụ đã cảm nhận sự hiện diện của Đấng Cứu thế, khi được Đức Maria trao ban Người cho cụ ẵm kính. Do đó, với đầy Thánh Linh, cụ đã nói về Ơn cứu độ dành sẵn cho muôn dân với giá đau khổ lớn lao phải trả, đó là cây Thập giá, mà Chúa cùng với Mẹ Người phải đón nhận (Lk 2:25,35). Đức Trinh Nữ Maria còn hiểu điều đó hơn, vì Mẹ "đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Linh (Lk 1:35), khi Mẹ suy gẫm trong lòng các mầu nhiệm của Đấng Thiên Sai mà chính Mẹ suốt đời gắn bó chặt chẽ (DV, 16) trong cùng một lưỡi gươm đâm thấu hai trái tim của Con và của Mẹ" (Lk 2:35; Jn 19:34).

- Giữa sự kiện Khởi đầu cuộc Truyền giáo của Chúa Kitô tại Hội đường Nagiarét, chắc chắn cũng có sự hiện diện của Mẹ Maria tại đó, Khi Chúa Kitô đọc sách Isaia, gấp sách lại và Người công bố: "Hôm nay ứng nghiệm lời quí vị vừa nghe: "Thánh Linh Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức Dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khổ... " (Is 61:1; Lk 4:21-22; Dv, 18). Đức Maria đã hiện diện từ cuộc Khởi đầu Truyền giáo của Con, - từ ngày Truyền Tin (Lk 1:26-38) - Mẹ cũng hiện diện suốt cuộc đời Truyền Giáo của Chúa Giêsu Con Mẹ - cho đến chân Thập giá (Jn 19:25-42).

- Tại đồi Can-vê, Phúc âm thánh Gioan tả lại cảnh tượng Chúa Giêsu trối "Gioan - Giáo Hội" cho Mẹ, và trao ban Mẹ "Maria, Mẹ Chúa Giêsu", như trao tặng phẩm quí giá nhất cho "Gioan - Giáo Hội"' liền ngay sau đó, Chúa Giêsu "gục đầu xuống, trao ban Thánh Linh - Hơi thở" trên Giáo Hội mà Đại diện là Đức Maria và Gioan... (Jn 19:25-30).

- Khi lên trời, Chúa Giêsu dạy các Môn đệ của Ngài ở lại Giêrusalem đón đợi Chúa Thánh Linh. Các tông đồ, Môn đệ và các bà theo Chúa, tất cả đã "tha thiết chuyên cần cùng cầu nguyện. Cùng với họ ở đó có một số bà, và Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu, và anh em Ngài". Thật đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa, Ngài đã xin Chúa Cha ban, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, "Tất cả trong họ được đầy tràn Chúa Thánh Linh" (Act 1:12-14; 2:1-4). Khởi phát công cuộc Truyền giáo Mới, ngay ngày hôm đó, các Tông đồ giảng truyền giáo, đã có kết quả là 3,000 người tin theo Chúa Kitô (Act 2:14-40).

3. Chúa Thánh Linh và Mẹ Maria trong công cuộc Truyền Giáo Mới

Do đó, khi đề cập đến công cuộc Truyền Giáo Giáo Hội hôm nay, Đức Gioan Phaolô II xác nhận: "Ngay giữa thời đại của chúng ta, Chúa Thánh Linh vẫn là nguyên lý hành động của công cuộc Truyền Giáo Mới.. Đức Maria, Đấng thụ thai Ngôi Lời do quyền năng của Chúa Thánh Linh, và từ đó, suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã tự tình để Chúa Thánh Linh hướng dẫn" (TMA, 45, 48).

Và Chúa Thánh Linh không ngừng là "Đấng bảo vệ niềm cậy trông" trong lòng mọi người, niềm cậy trông của mọi người, đặc biệt của những ai "có ân huệ mở đầu của Thánh Linh" và những ai "trông đợi Thiên Chúa cứu chuộc cả thân xác của mình" (Rm 8:23; DV, 67).

Và, Đức Phaolô VI, trong Tông thư "Truyền giáo - Evangelization", 8-12- 1975, đã kết thúc bằng lời cầu nguyện với Chúa Thánh Linh và Đức Maria, Nguyên lý hoạt động của công cuộc Truyền giáo mới.

"Lạy Mẹ Maria, quan thầy công cuộc Truyền Giáo... Ngay từ Sáng ngày Lễ Chúa Thánh Linh Hiện xuống, Đức Maria đã chủ tọa cầu nguyện 'Ngày khởi công cuộc Truyền giáo' dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Nay xin Mẹ nên như Sao sáng chiếu giãi trên mọi hoạt động Truyền giáo của Giáo Hội, đang tuân hành theo Ý Muốn của Chúa, với trách nhiệm làm mới lại và phải chu tất công cuộc Truyền Giáo, nhất là trong gian đoạn cam go với qua nhiều khó khăn, nhưng cũng tràn đầy hy vọng! (số 82).

Đức Gioan Phaolô II đã có một nghiệm cảm mới và ý thức thật rõ rệt về sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và Mẹ Maria Nữ Vương Truyền Giáo. Ngài hết sức tha thiết kêu mời chúng ta: "Trong thời điểm kết thúc của năm 2000, lúc này hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần phải đặt tất cả lòng trông cậy và niềm hy vọng vào Chúa Thánh Linh... Đức Maria, Đấng thụ thai Ngôi Lời do quyền năng của Chúa Thánh Linh, và từ đó, suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã tự tình để Chúa Thánh Linh hướng dẫn..." (TMA, 48).

Sự hiện diện đích thật của Chúa Thánh Linh, quyền năng của Ngài và Đức Maria, "Mẹ Truyền Giáo", để thiết lập Triều đại Thiên Chúa giữa dòng lịch sử.

Top