Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

8th Sunday of Ordinary Time
Reading I: Isaiah 49: 14-15
Reading II: 1Cor 4:1-5

Chúa Nhật 8 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaia 49,14-15
Bài Đọc II: 1Cr 4,1-5

Gospel
Matthew 6:24-34

24 "No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.
25 "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat (or drink), or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothing?
26 Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they?
27 Can any of you by worrying add a single moment to your life-span?
28 Why are you anxious about clothes? Learn from the way the wild flowers grow. They do not work or spin.
29 But I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of them.
30 If God so clothes the grass of the field, which grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not much more provide for you, O you of little faith?
31 So do not worry and say, 'What are we to eat?' or 'What are we to drink?' or 'What are we to wear?'
32 All these things the pagans seek. Your heavenly Father knows that you need them all.
33 But seek first the kingdom (of God) and his righteousness, 19 and all these things will be given you besides.
34 Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil.

Phúc Âm
Mt 6:24-34

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?
32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Interesting Details

 • Context. The Sermon on the Mount starts with the Beatitude in Matthew chapter 5 (read on the 4th Sunday of Ordinary Time, includes the Lord's Prayer (6:9-13) and goes through the end of Chapter 7. This passage elaborates on the first item in the second part of the Lord.s prayer, "Give us this day our daily bread."
 • This reflection on trust in God's power states a basic principle (25), gives two illustrations regarding food (vv. 26-27) and clothing (vv. 28-30), restates the principle (vv. 31-32), draws a conclusion (v. 33) and adds a final consideration (v. 34). [Harrington]
 • "Worry" is repeated six times, probably means "preoccupied" or "absorbed" by. The only goal that should occupy our attention is God's kingdom and righteousness (v. 33) - two terms that mean the same reality in Matthew: seeking the kingdom is to seek justice.
 • People in Jesus' time are poor peasants living their earning day by day. Jesus knows perfectly well their basic needs are food (vv. 26-27) and clothing (vv. 28-30): God knows their basic needs and will provide.
 • (v. 32) The gentiles seek the same things. By mentioning this fact, Jesus challenges his people to seek their Fathers' Kingdom and that is more important.

Chi tiết hay

 • Bối cảnh - Bài giảng trên núi bắt đầu với Phúc Thật Tám Mối trong Phúc Âm thánh Matthêu chương 5 (Chúa Nhật 4 Thường Niên). Bài giảng đó cũng gồm cả Kinh Lạy Cha và tiếp tục cho đến hết chương 7. Đoạn Phúc Âm hôm nay nói một cách chi tiết điểm thứ nhất trong phần thứ hai của Kinh lạy Cha: "Xin cho chúng con lương thực hàng ngày".
 • Bài suy niệm về sự phó thác nơi Thiên Chúa bắt đầu bằng một thái độ cần có (25), tiếp đến là hai hình ảnh về lương thực (26-27) và áo mặc (28-30), sau đó nhắc lại thái độ (31-32), cho một kết luận (33) , và một điểm kết thúc (34) [theo Harrington]
 • "Lo lắng" được nhắc đi nhắc lại tất cả sáu lần, có vẻ như có ý nghĩa là "đừng bận tâm", "đừng ưu tư". Nhưng điều cần để ý là Nước của Thiên Chúa và sự công chính (33)
 • Người dân thời Đức Giêsu đa số là các nông dân nghèo, họ sống dựa trên những gì họ kiếm được hàng ngàỷ Đức Giêsu biết rõ nhu cầu thiết thực của họ là bánh để ăn (26-27) và áo để mặc (28-30). Hai thứ đó Thiên Chúa sẽ ban cho họ.
 • (32) Dân ngoại cũng tìm kiếm những điều đó. Nhắc đến chi tiết này, Đức Giêsu muốn họ nhìn thấy sự khác biệt họ cần có là: tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.

One Main Point

A Christian's sole concern is to seek justice, which is to seek the kingdom of God or God's will

Một Điểm Chính

Điều cần ưu tư duy nhất của Kitô hữu là tìm kiếm sự công chính, nghĩa là tìm kiếm Nước Thiên Chúa hoặc thánh ý của Người.

Reflections

 1. How many things occupy my mind? What is the relative ranking of the God's kingdom in that list?
 2. How do I work for the kingdom of God? How important is justice in that work?

Suy Niệm

 1. Tôi đang ưu tư lo lắng những gì? Nước Thiên Chúa có trong những ưu tư đó không? Và chiếm vị trí nào.
 2. Tôi tìm kiếm và lao tác thế nào cho Nước Thiên Chúa trị đến? Sự công chính có tầm quan trọng nào trong đó?

Top