Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

5th Sunday of Lent
Reading I: Ezekiel 37:12-14
Reading II: Romans 8:8-11

Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Bài Đọc I: Êdêkien 37,12-14
Bài Đọc II: Rôma 8,8-11

 

Gospel
John 11:1-45

1 Now a certain man was ill, Laz'arus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha.
2 It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Laz'arus was ill.
3 So the sisters sent to him, saying, "Lord, he whom you love is ill."
4 But when Jesus heard it he said, "This illness is not unto death; it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by means of it."
5 Now Jesus loved Martha and her sister and Laz'arus.
6 So when he heard that he was ill, he stayed two days longer in the place where he was.
7 Then after this he said to the disciples, "Let us go into Judea again."
8 The disciples said to him, "Rabbi, the Jews were but now seeking to stone you, and are you going there again?"
9 Jesus answered, "Are there not twelve hours in the day? If any one walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
10 But if any one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him."
11 Thus he spoke, and then he said to them, "Our friend Laz'arus has fallen asleep, but I go to awake him out of sleep."
12 The disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will recover."
13 Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep.
14 Then Jesus told them plainly, "Laz'arus is dead;
15 and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him."
16 Thomas, called the Twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him."
17 Now when Jesus came, he found that Laz'arus had already been in the tomb four days.
18 Bethany was near Jerusalem, about two miles off,
19 and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother.
20 When Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, while Mary sat in the house.
21 Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died.
22 And even now I know that whatever you ask from God, God will give you."
23 Jesus said to her, "Your brother will rise again."
24 Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day."
25 Jesus said to her, "I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live,
26 and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?"
27 She said to him, "Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world."
28 When she had said this, she went and called her sister Mary, saying quietly, "The Teacher is here and is calling for you."
29 And when she heard it, she rose quickly and went to him.
30 Now Jesus had not yet come to the village, but was still in the place where Martha had met him.
31 When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there.
32 Then Mary, when she came where Jesus was and saw him, fell at his feet, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."
33 When Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled;
34 and he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see."
35 Jesus wept.
36 So the Jews said, "See how he loved him!"
37 But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying?"
38 Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb; it was a cave, and a stone lay upon it.
39 Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead four days."
40 Jesus said to her, "Did I not tell you that if you would believe you would see the glory of God?"
41 So they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank thee that thou hast heard me.
42 I knew that thou hearest me always, but I have said this on account of the people standing by, that they may believe that thou didst send me."
43 When he had said this, he cried with a loud voice, "Laz'arus, come out."
44 The dead man came out, his hands and feet bound with bandages, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him, and let him go."
45 Many of the Jews therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him;

Phúc Âm
Gioan 11,1-45

1 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria.
2 Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô.
3 Hai cô cho người đến nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng."
4 Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bài tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này con Thiên Chúa được tôn vinh."
5 Chúa Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô.
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người có lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.
7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: " Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!"
8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?"
9 Chúa Giêsu trả lời: " Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này.
10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"
11 Người nói những lời này, sau đó Người lại bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây."
12 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại."
13 Chúa Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.
14 Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết.
15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy."
16 Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"
17 Khi đến nơi, Chúa Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.
18 Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số.
19 Nhiều người Do thái đến chia buồn cùng hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời.
20 Vừa được tin Chúa Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà.
21 Cô Mácta nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.
2 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người sẽ ban cho Thầy."
23 Chúa Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!"
24 Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."
25 Chúa Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"
27 Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
28 Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!"
29 Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Chúa Giêsu.
30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mácta đã ra đón Người.
31 Những người Do thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.
32 Khi đến gần Chúa Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."
33 Thấy cô khóc, và những người Do thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến.
34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."
35 Chúa Giêsu liền khóc.
36 Người Do thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!"
37 Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"
38 Chúa Giêsu lại thổn thức trong lòng, Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.
39 Chúa Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mácta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em ở trong mồ đã được bốn ngày."
40 Chúa Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"
41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.
42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đưng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."
43 Nói xong, Người kêu lớ tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!
44 Người chết liền bước ra, chân tay còn cuốn vải, và mặt còn phủ khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."
45 Trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

Interesting Details

 • The story of Lazarus' death and resurrection is really about the coming death and resurrection of Jesus himself. Both are for the glory of God.
 • There is a crucial difference in the two resurrections. When Lazarus was raised, the shroud still covers him, meaning that he will die again.
 • When Jesus was raised, the shroud was put away (Jn 20:6-7), showing that Jesus will never die again.
 • Lazarus was dead for 4 days, so there would be no question of whether he was really dead or not.
 • Jesus prays before resurrecting Lazarus, showing that he does the will of God.
 • Jesus gives life but receives death in return. The disciples know this, so they oppose the idea of Jesus going to Judea.

Chi Tiết Hay

 • Câu chuyện Ladarô chết và sống lại ám chỉ việc chính Chúa sắp chết và sống lại. Cả hai đều làm vinh quang Thiên Chúa.
 • Hai người sống lại hai kiểu khác nhau: Ladarô còn phủ khăn liệm, có ý là rồi còn sẽ chết, còn khăn liệm của Chúa Giêsu được xếp một bên (Gioan 20:6-7), có ý là Ngài sẽ không còn phải chết nữa.
 • Chúa đợi Ladarô chết 4 ngày rồi mới tới, để mọi người khỏi nghi ngờ ông đã chết thật chưa.
 • Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha trước khi làm Ladarô sống lại. Điều này chứng tỏ Ngài làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa.
 • Trong khi Chúa Giêsu ban cho dân chúng sự sống thì họ lại muốn giết Ngài. Các môn đệ thông hiểu điều này, vì thế họ không muốn Chúa Giêsu đi Giudêa để chịu chết.

One Main Point

Jesus is the resurrection and the life.

Một Điểm Chính

Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống.

Reflections

 1. Some believe, some decide to kill Jesus when they see the miracle. What is my reaction?
 2. Do I believe that Jesus gives me life? Do I have any experience of it?
 3. Sometimes God delays actions while suffering and death happen. Have I experienced that delay? Do I then have faith in God? Is my suffering connected to Jesus' cross and thus to the glory of God?

Suy Niệm

 1. Có người thấy phép lạ thì tin Chúa, kẻ khác lại muốn giết Ngài. Còn tôi thì sao?
 2. Tôi có thật sự tin là Chúa cho tôi sự sống không? Tôi có kinh nghiệm gì để chứng tỏ điều đó?
 3. Tại sao sự đau khổ của tôi hay của những người chung quanh lại có thể làm vinh quang Thiên Chúa?

Top