Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (Song ngữ - Có file đính kèm)

Holy Family Sunday
Reading I: Sirach 3:2-6,12-14
Reading II: Collossians 3:12-21

Lễ Thánh Gia
Bài Đọc I: Huấn ca 3,2-6.12-14
Bài Đọc II: Côlôsê 3,12-21

 

Gospel
Matthew 2:13-15,19-23

13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there till I tell you; for Herod is about to search for the child, to destroy him."
14 And he rose and took the child and his mother by night, and departed to Egypt,
15 and remained there until the death of Herod. This was to fulfil what the Lord had spoken by the prophet, "Out of Egypt have I called my son.
19 But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying,
20 "Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead."
21 And he rose and took the child and his mother, and went to the land of Israel.
22 But when he heard that Archelaus reigned over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream he withdrew to the district of Galilee.
23 And he went and dwelt in a city calledNazareth, that what was spoken by the prophets might be fulfilled, "He shall be called a Nazarene."

Phúc Âm
Mátthêu 2,13-15.19-23

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"
14 Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập.
15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập."
19 Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập,
20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đãchết rồi."
21 Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen.
22 Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê,
23 và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: "Người sẽ được gọi là người Nadarét."

Interesting Details 

 • Herod's family: He had 3 children: Archelaus, Herod Antipas, and Philip. Archelaus inherited one part of the kingdom, and Herod Antipas inherited another. The reading today mentions Herod and Archelaus. Herod Antipas later beheaded John the Baptist, and mocked Jesus before sending him back to Pilate (Lk 23:6-11).
 • The Holy Family: Jews at that time lived in the extended family. It is very likely that Jesus is related to everyone in Nazareth. The strongest bond is between mother and oldest son, and the weakest bond is between husband and wife. Thus the picture of the Holy Family now with only 3 people is a modern distortion.
 • Nazareth had only about one hundred people, and following the custom of the time, first cousins married each other. It is close to a few major trade routes. A nearby city, Sepphoris, was a strong center for Judaism.

Chi Tiết Hay

 • Gia đình Herod: Vua Herod có 3 người con là Archelaus, Herod Antipas, và Philip. Archelaus thừa hưởng một phần lãnh thổ, và Herod Antipas được một phần khác. Bài đọc hôm nay có bàn tới Herod và Archelaus. Còn Herod Antipas sau này chém Gioan Tẩy Giả và chế nhạo Chúa Giêsu trước khi gửi trả Chúa lại cho Philatô (Lc 23,6-11).
 • Thánh Gia: Dân Do Thái thời đó sống với đại gia đình gồm cả bà con cô bác. Rất có thể là Chúa Giêsu có họ hàng với tất cả mọi người trong làngNazareth. Thời đó sự gắn bó chặt chẽ nhất là giữa mẹ và con trai trưởng. Liên hệ yếu nhất là giữa vợ chồng. Hình ảnh Thánh Gia thời nay chỉ có tiểu gia đình gồm 3 người phản ảnh lối sống bây giờ hơn là khung cảnh của Chúa tại Nazareth. 
 • Làng Narareth chỉ có chừng 100 người. Theo phong tục thời đó, anh em con chú con bác lập gia đình với nhau, nên họ không cần đi đâu xa.Nazareth nằm gần vài trục giao thông thương mại quan trọng. Tại một thành phố lớn gần đó, tên là Sepphoris, đạo Do Thái Giáo phát triển rất mạnh.

One Main Point 
Jesus is the new Moses (savior for God's people).

Moses' story: Pharaoh killed all male Hebrew children, but Moses was saved. The young Moses killed an Egyptian and fled. When Pharaoh died, Moses returnedJesus' story also has the killing of children, fleeing, and returning.

Một Điểm Chính 
Chúa Giêsu là Môsê mới, vị cưú tinh của dân Chúa.

Trong chuyện Môsê, Pharaoh giết các em trai Do Thái, nhưng Môsê được cứu. Hồi còn trẻ Môsê giết một tên Ai Cập rồi bỏ trốn. Khi Pharaoh chết, Môsê trở về. Trong chuyện của Chúa Giesu cũng có giết trẻ em, có đi trốn, và có trở về.

Reflections

 1. How did Joseph feel about the whole event? First, having a wife pregnant by someone else; then any preparations he had made (as a carpenter, probably he made a crib and some furniture for the child) was scrapped for the trip to Bethlehem, then another tired and unexpected trip all the way to Egypt; and then a return to some place other than home for the rest of his life. (John Kavanaugh, in America Magazine.) 
 2. How did Mary feel? And Jesus? And the others around them?
 3. If you have experienced an ordeal of escaping for your life leaving behind your loved ones; in your position as a father, a mother or a child, what have you done to strengthen your faith or your family?

Suy Niệm

 1. Thánh Giuse nghĩ sao về những biến cố này? Vợ có bầu từ đâu ra, rồi những sửa soạn cho em bé phải bỏ lại hết để đi Bethlehem (ông thợ mộc Giuse chắc đã đóng nôi và sửa soạn vài thứ khác cho em bé), rối nửa đêm lại phải đột nhiên trốn chạy ra khỏi biên giới, và sau cùng trở về một nơi khác. (Viết theo John Kavanaugh, SJ, PhD, trong báo America).
 2. Mẹ Maria nghĩ sao? Chúa Giêsu nghĩ sao? Và nếu bạn ở một trong những vai đó, thì bạn nghĩ sao? 
 3. Nếu bạn trải qua những lần trốn chạy, buộc phải rời bỏ nơi thân yêu. Trong vai trò của một người cha, một người mẹ hoặc một người con, bạn làm gì để giữ vững Đức Tin và giữ vững gia đình?

Top