Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

3rd Sunday of Easter
Reading I: Acts 2:14,22-28
Reading II: 1 Peter 1:17-21

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh
Bài Đọc I:  Công vụ 2,14.22-28
Bài Đọc II: 1 Phêrô 1,17-21

 

Gospel
Luke 24:13-35

13 That very day two of them were going to a village named Emma'us, about seven miles from Jerusalem,
14 and talking with each other about all these things that had happened.
15 While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them.
16 But their eyes were kept from recognizing him.
17 And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad.
18 Then one of them, named Cle'opas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?"
19 And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people,
20 and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him.
21 But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened.
22 Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning.
23 and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive.
24 Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see."
25 And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken!
26 Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?"
27 And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.
28 So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further,
29 but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them.
30 When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them.
31 And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight.
32 They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?"
33 And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them,
34 who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!"
35 Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread

Phúc Âm
Luca 24,13-35

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng.
14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.
15 Đang lúc trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.
16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.
17 Người bảo họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
18 Một trong hai người tên là Cơlêôpát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay"
19 Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân
20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.
21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.
22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,
23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.
24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà nói; còn chính Người thì họ không thấy.
25 Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Ôi những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin vào lời các ngôn sứ!
26 Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?
27 Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa.
29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn". Bấy giờ Người vào ở lại với họ.
30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.
31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.
32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"
33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.
34 Những người này bảo hai ông: "Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon".
35 Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Interesting Details

 • Seeing and hospitality: Luke uses many visual images, such as women who saw the angels, while the disciples did not see Jesus at the tomb, etc. The restored sight (recognizing Jesus) only comes after they show hospitality and invite Jesus to stay with them.
 • Jesus shares food with the disciples to signify that the Kingdom has come, because previously he has said that "I shall not eat again until there is fulfillment in the Kingdom of God" (Lk 22:16,18).
 • The disciples had all the "facts": They saw Jesus' wonderful words and deeds, and they were told about the empty tomb. Yet they give up, leave Jerusalem, and cannot even recognize Jesus. Why? Because they hold on to their own and erroneous hope, namely that
 • Jesus would "set Israel free" politically.
 • Jesus was able to teach them pretty quickly because they already know the Jewish Scripture.

Chi Tiết Hay

 • Nhìn thấy và tiếp đón: Thánh Luca hay dùng những hình ảnh thấy rõ ràng, chẳng hạn các bà nhìn thấy các thiên thần, còn các môn đệ thì không thấy Đức Giêsu tại mồ, v.v. Hai môn đệ môn đệ mở mắt nhận biết Đức Giêsu chỉ sau khi họ đã có lòng hiếu khách mời Ngài ở lại.
 • Việc Chúa ngồi ăn là dấu chỉ Nước Chúa đã đến bởi vì trước đây Người đã phán: "Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa" (Lc 22:16,18).
 • Hai môn đệ đã nghe Chúa giảng, đã thấy các phép lạ Chúa làm, đã nghe báo về mồ trống. Vậy mà họ vẫn nản lòng, rời bỏ Giêrusalem và không nhận ra ngay cả Chúa Giêsụ Tại sao vậy? Bởi vì họ vẫn giữ lấy ý riêng của mình là Đức Giêsu sẽ giải phóng đất nước Do Thái.
 • Hai môn đệ học lời Đức Giêsu chỉ dạy mau chóng bởi vì họ đã thông hiểu các Sách Thánh Do Thái.

One Main Point

Discipleship is a story of journey, including coming and leaving (Jerusalem), walking along, staying together, and returning.

Một Điểm Chính

Làm môn đệ là một cuộc đồng hành có đến và ra đi, cùng tiến bước, cùng nối kết và có trở về.

Reflections

 1. Do I show hospitality to Jesus so that he will stay with me and open my eyes?
 2. Do I have false hopes that blinds me from seeing Jesus?
 3. In what direction am I walking on the journey toward discipleship?

Suy Niệm

 1. Tôi có sẵn lòng đón tiếp Chúa để Ngài ở lại trong tôi và mở mắt tôi ra không?
 2. Tôi có nhận ra Chúa hay vẫn mờ mắt vì muốn Chúa làm theo ý tôi?
 3. Tôi đang đồng hành về hướng Chúa gọi, hay đang bỏ đi theo ý riêng của tôi?

Top