Các Đoàn thể TGP Sài Gòn
Các Đoàn thể TGP Sài Gòn
a. Mục vụ rao giảng
31.             Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền         Giáo lý *
32.             Lm. Giuse Đỗ Quang Khang Kinh Thánh
33.             Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên   Loan Báo Tin Mừng

b. Mục vụ thánh hóa
34.             Lm. Phêrô Kiều Công Tùng  Phụng vụ *
35.             Lm. Rôcô Nguyễn Kim Duy  Thánh nhạc

c. Mục vụ cộng đoàn - nội bộ
36.             Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh      Ơn gọi
37.             Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn  Thiếu nhi
38.             Lm. Gioan Lê Quang Việt      Giới trẻ
39.             ĐGM. Luy Nguyễn Anh Tuấn         Gia đình
40.             Lm. Phaolô Phạm Trung Dong     Di dân *
41.             Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ Tương trợ Linh mục *

d. Mục vụ cộng đoàn - xã hội và các tôn giáo
42.             Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết         Văn hoá
43.             Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc        Đối thoại liên tôn
44.             Lm. Vinh Sơn F. Vũ Ngọc Đồng SDB     Caritas giáo phận
45.             Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng       Công lý Hoà Bình *
46.             Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền         Truyền thông


Dấu * là kiêm nhiệm

Top