TGPSG Bài giảng: Thứ Năm tuần 13 mùa Thường niên ngày 30-6-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn


Lên đầu trang