TGPSG Bài giảng ngày 29-5-2022: Thánh lễ Rước lễ lần đầu lúc 8:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà


Lên đầu trang