TGPSG Bài giảng ngày 27-6-2022: Thánh lễ tạ ơn - Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện lúc 15:30 tại TTMV TGP Sài Gòn


Lên đầu trang