TGPSG Bài giảng ngày 19-6-2022: Lễ Mình Máu Thánh Chúa lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang