Sứ Vụ Của Các Môn Đệ - Thứ Năm tuần IV mùa Thường niên (Mc 6, 7-13)

Lên đầu trang