Sai thợ ra gặt lúa - Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng (Lc 10, 1-9)

Lên đầu trang