Phó Thác Trong Đức Tin - Thứ Năm tuần VIII Thường niên (Mc 10, 46-52)

Lên đầu trang