Nhất quyết lên Giêrusalem - Thứ Ba tuần 26 mùa Thường niên (Lc 9, 54-56)

Lên đầu trang