Lời Chứng Của Gioan - Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh (Ga 3,22-30)

Lên đầu trang