Gx. Vinh Sơn 6: Thánh lễ tạ ơn Cải táng Cố Linh mục nhạc sư Joachim Lương Hoàng Kim

Lên đầu trang