Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người là Đức Maria

Lên đầu trang