Đầy tớ và nô lệ - Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm B (Mc 10, 35-45)

Lên đầu trang