Đáp ca: Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23 | Canh thức Vượt Qua

Lên đầu trang