CN 1 MV - Đáp ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Lên đầu trang