Bỏ mọi sự vì Thầy - Thứ Ba tuần 8 mùa Thường niên (Mc 10, 28-31)

Lên đầu trang