Bài viết liên quan - Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Vóc 26-11-2022