Bài viết liên quan - Nối thêm những nhịp cầu huynh đệ: sinh hoạt định kỳ của Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP.