Bài viết liên quan - Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Ban Bí tích Khai Tâm ngày 15.6.2024