Bài viết liên quan - Gx. Sao Mai: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây Nhà Sinh hoạt Giáo lý