Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ nhậm chức Tân Chánh xứ ngày 25-11-2021