Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Hương: Thánh lễ tạ ơn và nhậm chánh xứ, ngày 24-11-2021