Đoàn rước trước lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Phú Bình: Mừng bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo