Bài viết liên quan - Giáo xứ Nam Hưng: Thánh lễ Tạ ơn nhận xứ của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Hiệp ngày 10-9-2022