Bài viết liên quan - Giáo xứ Nam Hòa: 50 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức 25-9-2022