Đoàn rước trước lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Mỹ Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng