Bài viết liên quan - Giáo xứ Mai Khôi: Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh 10/06/2017 - 10/06/2020