Bài viết liên quan - Giáo hạt Tân Định: Đào tạo giáo dân trong sứ mạng truyền giáo