Bài viết liên quan - ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn nhận Huân chương và Chứng thư của Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình