Bài viết liên quan - Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh - Tạ ơn 160 năm hiện diện trên đất Việt