Bài viết liên quan - Curia Thủ Đức 3: Tổng hội Thường niên, Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội